• Jaň goldawy +86 18177299911

Gyzgyn tortlar ýaly ýokary hilli E0 E1 ekologiýa tagtasy ýaly satyň

Gysga düşündiriş:

Ekologiýa tagtasy, şeýle hem boýagsyz tagta we melamin tagtasy diýlip hem atlandyrylýar, melamin rezin ýelimine siňdirilen dürli reňkli ýa-da dokumaly kagyzdan ýasalan bezeg tagtasy, soň bolsa degişli derejede guradylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Ekologiýa tagtasy, şeýle hem boýagsyz tagta we melamin tagtasy diýlip hem atlandyrylýar, melamin rezin ýelimine siňdirilen dürli reňkli ýa-da dokumaly kagyzdan ýasalan bezeg tagtasy, soň bolsa degişli derejede guradylýar.Tagtada asfaltlanýar we gyzgyn basmak arkaly ýasalýar.Önümiň täze görnüşimi, şkaf we faner ýa-da birleşdiriji tagta ýasamak üçin iki görnüşli tagtanyň funksiýasy, şol bir wagtyň özünde önümçilik proseslerini tygşytlamak, önümleriň goşmaça bahasyny ýokarlandyrmak, sarp edijiler üçin bezeg çykdajylaryny we emeli çykdajylary tygşytlaýarlar. Içerki eşikleriň täze tendensiýasyna öňdebaryjy, häzirki wagtda bazardaky esasy görnüşli mebel melamin laminirlenen tagtany ulanmakdyr.

önüm Ekologiýa tagtasy Agaç görnüşleri Ewkalipt agajy
Dereje E0 Önüm aýratynlyklary Greenaşyl saglyk, ýokary güýç, çyzmaga çydamly, suw geçirmeýän çyglylyga garşy
gaplamak Adaty eksport gaplamasy ulanmak içerde
Eltip bermegiň wagty 15 günüň içinde Bäşlik Hytaý, guangxi

Önüm prosesi

Uingelimlemek - Weneer - Sowuk basmak - Gyzgyn basmak - Kesmek - Tamamlamak

Önüm aýratynlyklary

1. strengthokary güýç, durnuklylyk, çyzmaga garşylyk.Esasy güýçli we oňat durnukly köp gatly agaç tagta.

2. Owadan dokumasy, hil ulanylyşy.Tagta şkafy, dürli reňkli we düşnükli dokma ýelimine siňdirilen ýokary kesgitli agaç däne kagyzyndan ýasalýar.

3. Boýagsyz, ýaşyl we sagdyn, Sinhan agaç senagatynda ýaşyl çig mal saýlamak, boýagsyz işlemek, ýaşyl we sagdyn, arkaýyn dynç almaga mümkinçilik beriň.

4. Suw we çyglylyga çydamly.Esasy material gowy suw geçirmeýän we çyglylyga garşy öndürijilikli köp gatly agaç tagtadan ýasalýar.

5. Dyrnagy gowy tutmak.Güýçli dyrnak tutmak, boýagsyz ekologiki mebel bölekleri döwüldi, özüňizi düzedip bilersiňiz.

Önümiň ulanylyşy

Diwar, potolok, şkaf, görünmeýän gapy, stol we oturgyç daşky bezeg we ş.m.

Arza

Identaşaýyş jaýy, villa, söwda meýdançasy, myhmanhana, sergi meýdançasy, zawodyň ofisi we konferensiýa zalynyň bezegi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler