• Jaň goldawy +86 18177299911

Taryh

Taryhymyz

Guangxi gurluşyk pudagynda belli garaşsyz marka bolan Sinhan, kiçijik ussahananyň kynçylyklaryny, täze dörän ýabany ösmegi, kämilleşdiriş gözlemekden çekinmegi we hiliň yzyny haýallatmak bilen rasionalizme gaýdyp geldi. .Ösüşi, garaşsyz markanyň ösüşiniň özenidir, şeýle hem garaşsyz ösüş ýoluna ksinghan agaç pudagydyr.Bu gün, siziň bilen geçmişe seredip, Sinhanyň nädip gidendigini we bize nädip ýoldaş bolandygyny duýmak isleýärin.

2015 - 2020

Kyn ýyllar

 • 2015

  2015-nji ýyl Hytaýyň gozgalmaýan emläk pudagynyň çalt ösýän döwri.Baş müdirimiz jenap Saý we hyzmatdaşlary şu ýyl “Xinghan” söwda kompaniýasyny döretdiler.Köp tagallalardan soň, Xinghan Söwda başlangyjy hasap edilip bilinjek Guangxi 2-nji gurluşyk kärhanasy LTD bilen ilkinji şertnama baglaşdy.Şeýle-de bolsa, işler meýilleşdirilişi ýaly gitmedi we ilkinji şertnama gol çekilenden soň başga iş ýüze çykmady.Hyzmatdaşlar lapykeç bolýarlar we pul gazanmagyň başga ýollaryny tapmaga taýyn bolýarlar.

 • 2016

  Jenap Saý ýeke gitmek kararyna geldi.Şol döwürde anyk strategiki maksat ýokdy.Geljekdäki ösüş meýilnamasynyň nämedigini hiç kim doly görkezip bilmedi.Mundan başga-da, diňe menejer jenap Saý gurluşyk pudagy bilen aragatnaşyk saklaýar, beýlekiler bu pudaga belli bir derejede düşünýärler, ýöne hakykatdanam ýere degmediler, şonuň üçin daşlary duýup derýadan geçmek prosesi bar.Şol döwürde näçe adamymyz bardy?Guramaçylyk gurluşy: başlyk, birnäçe satuw, dolandyryş (we maliýe).Işewürlik modeli ýönekeý we tebigy bäsdeşlik artykmaçlygy ýok.Gündelik iş, başlygyň we birnäçe satyjynyň iri kompaniýalar bilen gepleşik geçirmäge, soňra bolsa öndürijiler bilen gepleşik geçirmäge gaýdyp gelmegidir.Şeýle ýagdaýda gatnaşmak we baha bermek ulgamy ýok, hemmeler gözegçilik astynda däl.Işiňizi gutaranyňyzda hiç kim gyzyklanmaýar, diňe zerur bolanda sizi çagyrýar we köp işleseňiz bu kompaniýada haýsy wezipä laýyk bolup biljekdigiňizi hiç kim aýdyp bilmez.

 • 2018

  Işgärleriň we işewürligiň aç-açan ösmegi bilen kompaniýa kem-kemden durnukly boldy.Şeýle-de bolsa, bu ösüş päsgelçiliklerinde bolupdy we ony döwüp bolmaz.Bu wagt jenap Saý we kompaniýa özgertmeleri göz öňünde tutup başladylar.

2020 - 2022

Wildabany ösüş

 • 2020

  2020-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Sinhan Wud resmi taýdan döredildi.Gözleglerden soň ilkinji zawodyny Guangxi şäheriniň Laibin şäherinde gurmak kararyna geldi.Laibin, Liuzhou, Guigang, Nanning, Qinzhou-da satuw topary bar.Satyşlar tutuş ýurt boýunça 2800-den gowrak şäheri öz içine alýar."Sinhan" abraý gazanyp başlady, Sinhan barada aýdylanda, CAI-iň: "Iň oňat hilli agaç bilen iň gowy jaý guruň" diýenini pikir edip bileris.

 • 2021

  2021-nji ýylyň iýunynda umumy meýdany 53,000 m² bolan zawod giňelip başlady.Soňky döwürde gündelik önümiň bahasy 100,000 sahypa ýetip bilerdi, 200 hünärmen nesil we gözleg işgärleri hapalanmazdan örtükleri täzeläp we öndürip bilerdi.Şol ýylyň oktýabr aýynda Çinzhou şäherinde çig mal import kompaniýasy we öz port ammary döredildi, ýyllyk önümçiligi 31 million DOLLARS boldy.

 • 2022

  2022-nji ýylda ikinji tapgyr zawody taýýarlanar.Zawodyň ikinji tapgyrynyň gurluşygynyň tamamlanmagyna garaşylýar we ýyllyk önümçilik bahasy 70 million DOLLARS-a ýetip biler.Zawodyň önümçilik kuwwatynyň 20% -i Günorta-Gündogar Aziýada ýöriteleşdirilen bazary üpjün etmäge bagyşlanýar.

Geljekki meýilnamalaşdyrmak (3 ýyllyk maksat)

Öňümizdäki üç ýylda kompaniýa globallaşma strategiýasyny esasy, marka strategiýasy, tehnologiki innowasiýa we zehin strategiýasy, maglumat strategiýasy hökmünde şu maksatlara ýetmek üçin kabul eder: 100-den gowrak ýurt eksport ediň, “Staryldyz han” bolsun hemmeler üçin owadan jaý döretmek üçin.Senagatyň ýagdaýyny ýokarlandyrmagy, halkara täsiri bolan agaç kärhanasyna öwrülmegi dowam etdiriň.Her ýyl täze üstünliklere, her ýyl täze ösüşe, her ýyl pudaga täze goşant goşmak we ahyrky netijede uzak möhletli marka strategiki maksatlara ýetmek üçin çalyşyň.