• Jaň goldawy +86 18177299911

Önümler

 • Beton görnüşli agaç faner

  Beton görnüşli agaç faner

  Faner bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmde ýokary poslama garşylyk we çyglylyga garşylyk bar, beýleki materiallar bilen birleşdirmek aňsat, arassalamak we kesmek aňsat.
  Faner bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmiň reňki açyk, arassa, ýylmanak we daşky görnüşi gara (gyzyl, goňur ýa-da talap edilişi ýaly), logotip talaplara laýyklykda çap edilip bilner.

 • Levelokary derejeli süýşmäge garşy film faner bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Levelokary derejeli süýşmäge garşy film faner bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Gurluşyk üçin faner bilen ýüzbe-ýüz bolan gara brazil filminiň filmi esasan Braziliýadan getirilýär.Bu faneriň dykyzlygy esasan 500-700 kg / cbm töweregi.Faneriň üstü tekiz, ulanylyş effekti gowy.Ulanylýan çig mal birmeňzeş galyňlykda we çeýe.Bu kontrplak çydamly, poslama garşy we gaýtadan ulanylýar.

 • Gurluşyk üçin ýokary hilli gara film kontrplak

  Gurluşyk üçin ýokary hilli gara film kontrplak

  Önümçilik operasiýasy, kontrplakyň gowy gysyş güýjüne eýe bolmagyny üpjün etmek üçin basyş temperaturasyny, basyşyň intensiwligini we basyş wagtyny berk gözegçilikde saklamak üçin sowuk / gyzgyn basyş tehnologiýasyny ulanýar.28 amaldan soň, iki gezek basmak, bäş gezek gözden geçirmek we ýokary takyklyk ululygy gaplap bolýar.

 • Gara film reňkli şkaf filmi beton we gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Gara film reňkli şkaf filmi beton we gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýan bu ýokary hilli gara film bir gezek gyzgyn basylyp ýa-da iki gezek gyzgyn basylyp bilner.Esasan beton guýulýan gurluşyk, jaýlar, köprüler, mekdepler, hassahanalar, suw tygşytlaýyş taslamalary we beýleki taslamalar üçin ulanylýar.Qualityokary hilli gara film ýüzli kontrplakyň ýüzi gaty tekiz we ýagty, şonuň üçin beton guýulanda gaty gowy ýerine ýetirijilik görkezýär.

 • Gara Braziliýa filmi gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Gara Braziliýa filmi gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Adaty kontrplak bilen deňeşdirilende süýşmäge garşy artykmaçlykly kontrplakdan ýasalan film öndürýäris. Onuň ýüzünde fenolik ýa-da melamin ýelimi bilen ýasalan ýörite filmler bar, gyrasynda suw geçirmeýän boýag bar. Şonuň üçinem şeýle suw geçirmeýän artykmaçlyklarynda has gowy we çygly şertlerde has uzak ýerine ýetiriň.Köp gezek ulanmak üçin gaýtadan ulanylyp bilner.

 • “Super Smooth Film” kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  “Super Smooth Film” kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Goňur film kontrplak, gurluşyk we gurluşyk taslamalarynda ulanylýan daşky kontrplakdyr.Fenolik melamin ýelimi bilen ýasalan goňur ýa-da gara film örtügi bar, has gowy ýagtylygy we tekizligi bar.Goňur film ýüzli kontrplak hem has dykyzlygy bar, şonuň üçin has güýçli we suw geçirmeýän amaly.Goňur film, fanera adaty kontrplak bilen deňeşdirilende çyglylyga, aşgazana, himiki zaýalanmaga we kömelek hüjümine has ýokary garşylyk berip biler.

 • Melamin beton görnüşli faner

  Melamin beton görnüşli faner

  Faner bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmde ýokary poslama garşylyk we çyglylyga garşylyk bar, beýleki materiallar bilen birleşdirmek aňsat, arassalamak we kesmek aňsat.

  Faner bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmiň reňki açyk, arassa, ýylmanak we daşky görnüşi gara (gyzyl, goňur ýa-da talap edilişi ýaly), logotip talaplara laýyklykda çap edilip bilner.

 • Gyzyl tagta / beton görnüşli faner gurmak

  Gyzyl tagta / beton görnüşli faner gurmak

  Goňur film kontrplak, gurluşyk we gurluşyk taslamalarynda ulanylýan daşky kontrplakdyr.Fenolik ýa-da melamin ýelimi bilen ýasalan goňur ýa-da gara film örtügi bar, has gowy ýagtylygy we tekizligi bar.Gyzyl film ýüzli kontrplak hem has dykyzlygy bar, şonuň üçin has güýçli we suw geçirmeýän amaly.Goňur film, fanera adaty kontrplak bilen deňeşdirilende çyglylyga, aşgazana, himiki zaýalanmaga we kömelek hüjümine has ýokary garşylyk berip biler.

 • Daşarky diwarlary gurmak üçin fenolik tagtasy

  Daşarky diwarlary gurmak üçin fenolik tagtasy

  18 Mm gyzyl fenolik kontrplakyň üstü tekiz we ýalpyldawuk.Ol ýokary hilli sosna agajyndan we ewkalipt agajy doly ýadroly birinji derejeli tagtadan ýasalýar.Ueelimi taýýarlamak üçin ýokary hilli ýelim, ýeterlik mukdarda ýelim ulanyň we ýelim taýýarlamak üçin hünärmen ýelim garyjy işgärler bilen enjamlaşdyryň we birmeňzeş çotgany üpjün etmek we taýýar önümiň hilini üpjün etmek üçin faner ýelimini bişirmek üçin täze görnüşi ulanyň.

 • Sosna we Ewkalipt materialy bilen ýokary hilli gyzyl reňkli şkaf

  Sosna we Ewkalipt materialy bilen ýokary hilli gyzyl reňkli şkaf

  Gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýan fenolik gyzyl filmde fenolik ýa-da melamin ýelimi bilen öndürilen gyzyl film örtügi bar, çig mal has galyň we has dykyz.Mundan başga-da, has gowy suw geçirmeýän amaly we aşgazana garşylygy we tekizligi has gowy.Gyzyl film, fanera adaty kontrplak bilen deňeşdirilende çyglylyga, aşgazana, himiki zaýalanmaga we kömelek hüjümine has ýokary garşylyk berip biler.

 • Gyzyl ýelim bilen ýüzbe-ýüz ýapyk kontrplak

  Gyzyl ýelim bilen ýüzbe-ýüz ýapyk kontrplak

  Bu daşarky diwarlary gurmak üçin ýörite ulanylýan fenolik tagta.Tagtanyň üstü tekiz, könelmeýän we suw geçirmeýän.Ulanyş sany takmynan 10 esse.Bahasy has amatly, ýöne galyplaýyş täsiri daşarky diwarlaryň isleglerini kanagatlandyryp biljek beýleki ýokary derejeli önümlerden pes däl.In engineeringenerçilik gurluşygy üçin ýokary hilli kömekçi guraldyr

 • Gurluşyk üçin 12 mm gyzyl film kontrplak

  Gurluşyk üçin 12 mm gyzyl film kontrplak

  Orta galyňlygy bilen uzak möhletli taýýar ewkalipti seresaplylyk bilen saýlaň we agaç faneriň berkligini üpjün etmek üçin agaç çipleriniň guraklygyny we çyglylygyny berk gözegçilikde saklaň.
  Paneliň suw geçirmeýän öndürijiligi gaty güýçli, esasan fenolik rezin ýelimini ulanýar, esasy tagta ýörite üç ammiak ýeliminden ýasalýar we bir gatly ýelimiň mukdary 500g ýa-da ondanam köp.
  Gaty görnüşleri düzmek prosesini dolandyrmak, kesişmegi, berk ýüplükli tikişleri we boşluklary gazanýar we tagta has berkdir.Ilki bilen ýokary hilli agaçdan ýasalýar we hili şübhesiz.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4