• Jaň goldawy +86 18177299911
 • öý1
 • takmynan 45 töweregi
 • aboutrt

müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýarys.

Guangxi Xinhan International Trade Co., Ltd. önümçilik zawody kärhanasy, hasaba alnan maýasy 8000000 ABŞ dollary, agaç we gurluşyk plastinkasy, bu kompaniýa Laibin şäher häkimliginiň maýa goýum taslamasyna degişlidir.Esasan gyzyl reňkli önümler, örtülen tagta, gaty agaç köpbardly önüm öndürmek;agaçdan ýasalan panel;ekologiýa tagtasy;gaty agaç panjara;granular tagta we ş.m. Müşderileriň ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin dürli isleglerini kanagatlandyryp biler.

Guangxi Xinghan Wood, toparlaýyn ösüş mahabatyny döretmek üçin önümçilik zynjyryny giňeltmek zynjyry ...

Sinhan Wud senagaty “üç ahyrky güýje” eýerýär, ähli önümçilik zynjyrynyň optimizasiýasyny we kämilleşdirilmegini öňe sürýär, agaç pudagyny çaltlaşdyrýar.Asyl şkafdan, kontrplak önümçiliginden kem-kemden plastinka, şkaf, agaç gapylar, pol, mebel otaglary ...
Guangxi Xinghan Agaç senagatynyň zynjyryny giňeltmek zynjyry, toparlaýyn ösüş artykmaçlygyny döretmek üçin

2022-nji ýylda laibiniň agaç gaýtadan işleýän senagatynyň umumy önüm bahasynyň has köp bolmagyna garaşylýar ...

"Arassa suwlar we ýaşyl daglar altyn-kümüş daglardyr."Golaýda myhman şäher tokaý býurosy partiýasynyň agzalary, direktoryň orunbasary Lu Sýanhui şu ýyl şäheriň tokaý ulgamynyň “syýasata uly, taslama şa, daşky gurşaw şu, täzelik ...
2022-nji ýylda laibiniň agaç gaýtadan işleýän senagatynyň umumy önüm bahasynyň 21,1 milliard ýuandan gowrak bolmagyna garaşylýar

Guangxi-de agaç we agaçdan ýasalan panelleriň önümçiligi Hytaýda birinji ýerde durýar

Ekin meýdanlarynda, agaç önümçiliginde we agaçdan ýasalan önümlerde birinji orunda durýan Guangxi, 100 milliard ýuandan gowrak amatly senagat toplumy, 100 milliard ýuandan gowrak ýaşyl senagat masştaby bolan häzirki zaman tokaý senagaty ulgamynyň gurluşygyny çaltlaşdyrar. we güýçli ...
Guangxi-de agaç we agaçdan ýasalan panelleriň önümçiligi Hytaýda birinji ýerde durýar

Ösüş perspektiwasy giňdir!Guangxi agaç senagaty seýilgähleri ​​köpelýär!

Guangxi häzirki zaman tokaý senagaty görkeziş zolagynyň durmuşa geçiriş meýilnamasyna laýyklykda, 2025-nji ýyla çenli Guangxi tokaý senagatynyň gurluşy has optimallaşdyrylar, agaç üpjünçiligi has laýyk bolar, innowasiýa ukyby has görnükli bolar, birinji, ikinji we üçünji pudaklar has bitewi bolar ...
Ösüş perspektiwasy giňdir!Guangxi agaç senagaty seýilgähleri ​​köpelýär!

Guangxi Ssinghan Wood senagaty we Guangxi tokaý býurosy we ýokary derejeli ösüş üçin beýleki hyzmatdaşlyk ...

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döredilmeginden bir ýyl soň, wientiane owadan bahary täzeleýär.11-nji ýanwarda irden “dünýäniň iň oňat landşaftynda” Bagui topragynda, nan derýasynyň derýasynda, guangxi Zhuang awtonom sebiti we Guangxi Ssinghan Wood senagaty hyzmatdaşlygyny ösdürmek ...
Guangxi Xinghan Wood senagaty we Guangxi Tokaý Býurosy we ýokary hilli tokaý hojalygyny ösdürmek üçin beýleki hyzmatdaşlyk
hyzmatdaş11
hyzmatdaş12
hyzmatdaş1
hyzmatdaş2
hyzmatdaş3
hyzmatdaş4
hyzmatdaş5
hyzmatdaş6
hyzmatdaş7
hyzmatdaş8
hyzmatdaş9
hyzmatdaş10
 • Netijeli çykyş

  Netijeli çykyş

  Gündelik önüm 100,000 tagta ýetip biler
 • Professional başarnyk goldawy

  Professional başarnyk goldawy

  200 hünärmen gözleg işgäri bar
 • Global satuw gurşawy

  Global satuw gurşawy

  Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin baý tejribämiz bar