• Jaň goldawy +86 18177299911

Plastiki Pp film gurluşyk üçin kontrplak ýapylmagy bilen ýüzbe-ýüz boldy

Gysga düşündiriş:

Plastmassa ýerüsti kontrplak, agaç kontrplakda plastmassa üst gatlagyny gyzdyrýan we basýan innowasiýa önümidir (plastmassa ýerüsti kontrplak).Sahypa görnüşindäki gyzgyn eredilen plastmassa we agaç kontrplak üstü senenama bilen berk basylýar.Gyzgyn erediň we bilelikde basyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

Gysga düşündiriş

Gyzgyn eredilen plastmassa we faneriň üstki gatlagy belli bir baglanyşyk güýjüne eýe.Faner boşlugyna basylan gyzgyn eredilen plastmassa sowadylýar we gaty bolýar we boşlukdaky agaç gödek ýüz bilen berk birleşdirilýär we dyrnaklary berkitmekde hem rol oýnaýar.

Plastmassa üst gatlagy kontrplak bilen has berk baglanyşar we ulanylanda hiç haçan öçmez.

Plastinanyň stresini has deňagramlaşdyrmak üçin ýaşyl plastmassa üstündäki kontrplak iki tarapynda plastmassa bilen örtülendir, şonuň üçin egilmek we deformasiýa etmek aňsat däl.

Aýna polat rolik kalendaryndan soň, ýüzi has ýumşak we ýagty bolýar;gatylygy uludyr, şonuň üçin berkidilen gum bilen çyzylmagyndan gorkmagyň zerurlygy ýok we könelişen we çydamly.Highokary temperatura şertlerinde çişmeýär, ýarylmaýar we deformasiýa edilmeýär, ýangyna garşy, oda çydamly, mör-möjeklere garşy, poslama garşy we berk durnuklylygy bar.

Gurluşykda, ýuwmakdan we ýykmakdan azat bolup biler, ýykmak gaty aňsat, sementiň galyp görnüşi bolsa tekiz we tekiz, täsiri ajaýyp.

Qualityokary hilli önüm jikme-jiklikleri

Faceerüsti: tekiz ýer, arassalamak aňsat, könelmeýän we suw geçirmeýän
Material: ýokary dykyzlyk, ýokary hilli, çydamly, üýtgeşik ys ýok
Hünär ussatlygy: nepis ussatlyk, arassa we tebigy kesilen

Düşündiriş

Haryt Gymmatlyk
Gelip çykan ýeri Guangxi, Hytaý
Marka ady GURMAK ÜÇIN PLASTIK PP FILM FACED PLYWOOD SHUTTER
Model belgisi REaşyl TECT PP PLYWOOD
Baha / şahadatnama Birinji synp / FSC ýa-da talap edilişi ýaly
Esasy material Sosna, ewkalipt
Ölçegi 1830 * 915mm / 1220 * 2440mm
Galyňlyk 11.5mm-18mm ýa-da talap edilişi ýaly
Ulanylyşy Daşarda

Önümiň artykmaçlyklary

1. Betona geçirmek gaty aňsat gurulýar, şonuň üçin ýaşaýyş jaýlaryny, ofis binalaryny we ş.m. gurmak üçin amatly.
2. Suw geçirmeýän, könelmäge çydamly, ýarylmaga garşy.
3. Beton gurlandan soň sement ýapyşmaýar.
4. Howpsuzlyk, ekologiýa taýdan arassa.
5. Gaýtadan ulanylýan wagtlar, tygşytlamak.

1 (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler