• Jaň goldawy +86 18177299911

Film kontrplak

 • Beton görnüşli agaç faner

  Beton görnüşli agaç faner

  Faner bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmde ýokary poslama garşylyk we çyglylyga garşylyk bar, beýleki materiallar bilen birleşdirmek aňsat, arassalamak we kesmek aňsat.
  Faner bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmiň reňki açyk, arassa, ýylmanak we daşky görnüşi gara (gyzyl, goňur ýa-da talap edilişi ýaly), logotip talaplara laýyklykda çap edilip bilner.

 • Levelokary derejeli süýşmäge garşy film faner bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Levelokary derejeli süýşmäge garşy film faner bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Gurluşyk üçin faner bilen ýüzbe-ýüz bolan gara brazil filminiň filmi esasan Braziliýadan getirilýär.Bu faneriň dykyzlygy esasan 500-700 kg / cbm töweregi.Faneriň üstü tekiz, ulanylyş effekti gowy.Ulanylýan çig mal birmeňzeş galyňlykda we çeýe.Bu kontrplak çydamly, poslama garşy we gaýtadan ulanylýar.

 • Gurluşyk üçin ýokary hilli gara film kontrplak

  Gurluşyk üçin ýokary hilli gara film kontrplak

  Önümçilik operasiýasy, kontrplakyň gowy gysyş güýjüne eýe bolmagyny üpjün etmek üçin basyş temperaturasyny, basyşyň intensiwligini we basyş wagtyny berk gözegçilikde saklamak üçin sowuk / gyzgyn basyş tehnologiýasyny ulanýar.28 amaldan soň, iki gezek basmak, bäş gezek gözden geçirmek we ýokary takyklyk ululygy gaplap bolýar.

 • Gara film reňkli şkaf filmi beton we gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Gara film reňkli şkaf filmi beton we gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýan bu ýokary hilli gara film bir gezek gyzgyn basylyp ýa-da iki gezek gyzgyn basylyp bilner.Esasan beton guýulýan gurluşyk, jaýlar, köprüler, mekdepler, hassahanalar, suw tygşytlaýyş taslamalary we beýleki taslamalar üçin ulanylýar.Qualityokary hilli gara film ýüzli kontrplakyň ýüzi gaty tekiz we ýagty, şonuň üçin beton guýulanda gaty gowy ýerine ýetirijilik görkezýär.

 • Gara Braziliýa filmi gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Gara Braziliýa filmi gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Adaty kontrplak bilen deňeşdirilende süýşmäge garşy artykmaçlykly kontrplakdan ýasalan film öndürýäris. Onuň ýüzünde fenolik ýa-da melamin ýelimi bilen ýasalan ýörite filmler bar, gyrasynda suw geçirmeýän boýag bar. Şonuň üçinem şeýle suw geçirmeýän artykmaçlyklarynda has gowy we çygly şertlerde has uzak ýerine ýetiriň.Köp gezek ulanmak üçin gaýtadan ulanylyp bilner.

 • “Super Smooth Film” kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  “Super Smooth Film” kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Goňur film kontrplak, gurluşyk we gurluşyk taslamalarynda ulanylýan daşky kontrplakdyr.Fenolik melamin ýelimi bilen ýasalan goňur ýa-da gara film örtügi bar, has gowy ýagtylygy we tekizligi bar.Goňur film ýüzli kontrplak hem has dykyzlygy bar, şonuň üçin has güýçli we suw geçirmeýän amaly.Goňur film, fanera adaty kontrplak bilen deňeşdirilende çyglylyga, aşgazana, himiki zaýalanmaga we kömelek hüjümine has ýokary garşylyk berip biler.

 • Melamin beton görnüşli faner

  Melamin beton görnüşli faner

  Faner bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmde ýokary poslama garşylyk we çyglylyga garşylyk bar, beýleki materiallar bilen birleşdirmek aňsat, arassalamak we kesmek aňsat.

  Faner bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmiň reňki açyk, arassa, ýylmanak we daşky görnüşi gara (gyzyl, goňur ýa-da talap edilişi ýaly), logotip talaplara laýyklykda çap edilip bilner.

 • Film kontrplak gara tagtasy

  Film kontrplak gara tagtasy

  Bu kontrplakyň adaty ölçeg aýratynlyklary: 1220mm * 2440mm we 1830mm * 915mm, galyňlygy bolsa 11-21mm aralygynda.

  Bu kontrplakyň üstü tekiz we tekiz, ulanylanda düşmek aňsat, bu betonyň ýüzüni tekiz we işçiler üçin amatly edýär.Ownuk bölejik we oňat berkligi bolan çig mal hökmünde ýokary hilli sosna agajyny we ewkalipt agajyny saýlaň.

 • 15mm forma fenolik goňur film ýüzli kontrplak

  15mm forma fenolik goňur film ýüzli kontrplak

  “Super Smooth Film Faced Faner” tekiz ýüzüne eýe, düşürmek aňsat we oňat ulanylyş effekti bar.In engineeringenerçilik gurluşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýän suw ýa-da bug bilen arassalamak aňsat.

  28 amaldan soň, iki gezek basmak, bäş gezek gözden geçirmek we ýokary takyklyk ululygy gaplap bolýar.

 • Täze binagärlik membranasy kontrplak

  Täze binagärlik membranasy kontrplak

  Film bilen örtülen kontrplakyň ikinji derejeli galyplary gowy ýalpyldawuklygy, gatylygy, ýokary güýji we tekiz ýüzüne eýe.Ikinjiden, oňat suwa garşylygy we suw geçirmeýän öndürijiligi bar, şonuň üçin uzak möhletli ömri we ýokary dolanyşygy bilen formanyň deformasiýasy we görnüşi aňsat däl.Gurluşyk kontrplak öndürijisi Monster Woodyň esasy önümidir.Againene-de bir gezek güýçli poslama garşy öndürijiligi bar, diňe birnäçe güýçli kislotalar we güýçli aşgarlar oňa zeper ýetirip biler we umuman garşy durup biler.

  Faner bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmiň reňki açyk, arassa, ýylmanak we daşky görnüşi gara (gyzyl, goňur ýa-da talap edilişi ýaly), logotip talaplara laýyklykda çap edilip bilner.

 • 18 mm film kontrplak filmi ýüzli kontrplak standarty

  18 mm film kontrplak filmi ýüzli kontrplak standarty

  18 mm film kontrplak standarty, import we eksport üçin iň köp ýaýran spesifikasiýa.Faner bilen örtülen 18 mm filmiň berkligi bar, deformasiýa etmek aňsat däl, çişirilmeýär we ekologiýa taýdan arassa we bahasy elýeterli 15-20 gezek gaýtadan ulanylyp bilner.Aýratynlyklar 4 * 8; 4 * 7; 3 * 7; 4 * 6; 3 * 6, beýleki aýratynlyklar hem düzülip bilner.

 • Binalary daşarky ulanmak üçin agaç tagtalar

  Binalary daşarky ulanmak üçin agaç tagtalar

  Filmimiz kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy, film kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolup, çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ulanylýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2