• Jaň goldawy +86 18177299911

Marka hekaýasy

Xinghan Wood marka hekaýasy: iň gowy hilli tagta bilen iň gowy jaý guruň!

gs5

Sinhan agaç senagaty: Sabyr

Hytaýyň tabak senagatynyň öňräk ösüşi, köne tabak bazary eýýäm oýulypdy.Sinhan, täze marka hökmünde, olaryň arasynda bolmak isleýän gaplaňyň eňegine deňdir.Markanyň döredilmeginiň ilkinji döwründe ýüze çykan kynçylyklary ýeňip geçmek üçin, Xinghan dolandyryş düzgünlerini we düzgünlerini yzygiderli düzedýärdi, içerde we daşary ýurtda ösen önümçilik enjamlaryny girizdi we berk hil synag ulgamyny döretdi.Deň-duşlaryňyzdan sadaja öwreneniňizde, tejribe toplaň we marka habardar boluň.

2015-nji ýylda, Sinhan agaç senagaty resmi taýdan önümçilige başlady, "döredilişiň başlangyç tapgyry, biz köp problema bilen ýüzbe-ýüz bolýarys".CAI: "Önümçiligiň pesligi, önümiň durnuksyzlygy, ýokary işgärleriň hereketi, zähmet ýetmezçiligi, görünmeýänligi we ş.m."Bu meseleleri çözmek üçin CAI we onuň topary, zawody merkezden daşlaşdyrmak, daşarky zehinleri ornaşdyrmak, daşarky okuwy we beýleki köp kanally köp ölçegli usullary guramak arkaly işgärleriň hal-ýagdaýyny berkitmek esasynda, ueue Fa-nyň başlangyç güýjüni hemmetaraplaýyn ýokarlandyrýar, pudakda çalt aýak basmak, iş barha gülläp ösýär.

Birnäçe ýyl bäri, “Xinghan” agaç senagatynyň markasy önümiň hiline gözegçilik etmekden başlap, zehinleri tanatmak, topar dolandyryşy, içerki taýýarlyk we ş.m. ösmegini dowam etdirýär, her tarap köp güýç sarp etdi, köp iş etdi, edil häzir Sinhan agaç senagaty.Häzirki wagtda barmak bilen baglanyşykly ewkalipt şablony, gaty agaç köp gatly tagta, aldegidiz OSB ekologiýa tagtasy, laminasiýa tagtasy we agaç meýdançasy ýaly köp önüm çyzyklaryny emele getirdi we boýagsyz önüm öndürmekde we satmakda uly kärhana öwrüldi. faner, birleşdiriji tagta ýaly dürli substratlaryň ekologiki tagtasy, sarp ediji toparlaryň köpüsinde giňden tanalýar.Sinhan Wud resmi taýdan 2020-nji ýylyň 16-njy noýabrynda döredildi.

Sinhan agaç pudagyny esaslandyryjy - CAI Gangping

Çuang agaç senagaty köp ýyllap, CAI köp tejribe toplady, ýöne şol döwürde tabak önümçiliginiň umumy ýagdaýyny hem gördi.CAI: "Tabak bazary hakykatdanam gaty uly, ýöne her tabagyň hili deň däl. Diňe tagtanyň hili ajaýyp, başarnyk sarp edijini özüne çekýär. Şonuň üçin men tabak öndürmek üçin zawoda maýa goýmak pikiri bilen geldim" -diýdi.Şeýlelik bilen, CAI öz markasyny - Sinhan agaç senagatyny döretmek kararyna geldi, telekeçilik karýerasyny açdy, markanyň ösüş ýoluna aýak basdy.

gs1

Sinhan agaç pudagyny ösdürmegiň ýoly: yzygiderli tagalla ediň!

gs4

Az uglerodly daşky gurşawy goramak düşünjesini ýerine ýetiriji hökmünde, Sinhan agaç senagaty berk saglyk ülňüleri bilen ähli taraplaýyn ýaşyl we rahat durmuş gurýar, şol bir wagtyň özünde maşgala agzalaryna howpsuzlyk kepilligini getirýär, şol bir wagtyň özünde-de düşünje berýär. daşky gurşawy goramak."Iň oňat hilli tagta bilen iň oňat jaý guruň", Sinhan agaç senagatynyň daşky gurşawy goramak tehnologiýasy, sagdyn tagta döretmek, sarp edijiler üçin ýaşaýyş gurşawyny gowulandyrmak, tebigy sagdyn durmuş gazanmak, ýokary hilli asylly öý tejribesi bilen üpjün etmek.Diňe bu däl, Sinhan agaç senagaty ýaşyl daşky gurşawy goramak baradaky çagyryşa işjeň jogap berýär, pudagyň ýaşyl prosesini öz jogapkärçiligi hökmünde öňe sürýär, "ýaşyl daşky gurşawy goramak", "gaty agaç ýadrosy", "özboluşlylyk" düşünjelerine eýerýär hil "önümleri talap etmek, sarp edijiler üçin daşky gurşawy goramak boýunça ýokary hilli panelleri hödürlemek.Sinhan agaç senagaty "iň oňat hilli tagtany ulanar, has gowy jaý gurar", sebäbi marka dolandyryş pelsepesi, tagta önümlerini döretmäge bolan garaýşyň özboluşlylygy bilen sarp edijileriň köpüsine saglyk, daşky gurşawy goramak, ekologiýa taýdan ýaşamak üçin borçlydyr. boşluk.Geljek;pyýada agaç hemişe özboluşlylygy gorar, "iň oňat hilli tagta bilen, has gowy jaý gurmak" -a ýokary hilli önümler döreder we sarp edijiler üçin sagdyn owadan öý durmuşyny gurmak, çeşmesini işjeň birleşdirmek üçin ýaşyl sarp ediş ideýasyny goldamagy dowam etdirer. Daşaýjy hökmünde ýokary hilli, ýokary daşky gurşawy goramak önümi bilen täsirli plank önüm hyzmatyny etmek, önümçilik pudagyndan marka hyzmat pudagyna öwrülişigi we kämilleşdirmegi amala aşyrmak we çeşme artykmaçlyklaryny döretmäge çalyşmak, dünýä bäsleşiginde ähli artykmaçlyklar. innowasiýa artykmaçlyklary, marka artykmaçlyklary, metaldan ýasalan böküşi durmuşa geçiriň, indiki ajaýyplyga!