• Jaň goldawy +86 18177299911

Gyzyl tagta

 • Gyzyl tagta / beton görnüşli faner gurmak

  Gyzyl tagta / beton görnüşli faner gurmak

  Goňur film kontrplak, gurluşyk we gurluşyk taslamalarynda ulanylýan daşky kontrplakdyr.Fenolik ýa-da melamin ýelimi bilen ýasalan goňur ýa-da gara film örtügi bar, has gowy ýagtylygy we tekizligi bar.Gyzyl film ýüzli kontrplak hem has dykyzlygy bar, şonuň üçin has güýçli we suw geçirmeýän amaly.Goňur film, fanera adaty kontrplak bilen deňeşdirilende çyglylyga, aşgazana, himiki zaýalanmaga we kömelek hüjümine has ýokary garşylyk berip biler.

 • Daşarky diwarlary gurmak üçin fenolik tagtasy

  Daşarky diwarlary gurmak üçin fenolik tagtasy

  18 Mm gyzyl fenolik kontrplakyň üstü tekiz we ýalpyldawuk.Ol ýokary hilli sosna agajyndan we ewkalipt agajy doly ýadroly birinji derejeli tagtadan ýasalýar.Ueelimi taýýarlamak üçin ýokary hilli ýelim, ýeterlik mukdarda ýelim ulanyň we ýelim taýýarlamak üçin hünärmen ýelim garyjy işgärler bilen enjamlaşdyryň we birmeňzeş çotgany üpjün etmek we taýýar önümiň hilini üpjün etmek üçin faner ýelimini bişirmek üçin täze görnüşi ulanyň.

 • Sosna we Ewkalipt materialy bilen ýokary hilli gyzyl reňkli şkaf

  Sosna we Ewkalipt materialy bilen ýokary hilli gyzyl reňkli şkaf

  Gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýan fenolik gyzyl filmde fenolik ýa-da melamin ýelimi bilen öndürilen gyzyl film örtügi bar, çig mal has galyň we has dykyz.Mundan başga-da, has gowy suw geçirmeýän amaly we aşgazana garşylygy we tekizligi has gowy.Gyzyl film, fanera adaty kontrplak bilen deňeşdirilende çyglylyga, aşgazana, himiki zaýalanmaga we kömelek hüjümine has ýokary garşylyk berip biler.

 • Gyzyl ýelim bilen ýüzbe-ýüz ýapyk kontrplak

  Gyzyl ýelim bilen ýüzbe-ýüz ýapyk kontrplak

  Bu daşarky diwarlary gurmak üçin ýörite ulanylýan fenolik tagta.Tagtanyň üstü tekiz, könelmeýän we suw geçirmeýän.Ulanyş sany takmynan 10 esse.Bahasy has amatly, ýöne galyplaýyş täsiri daşarky diwarlaryň isleglerini kanagatlandyryp biljek beýleki ýokary derejeli önümlerden pes däl.In engineeringenerçilik gurluşygy üçin ýokary hilli kömekçi guraldyr

 • Gurluşyk üçin 12 mm gyzyl film kontrplak

  Gurluşyk üçin 12 mm gyzyl film kontrplak

  Orta galyňlygy bilen uzak möhletli taýýar ewkalipti seresaplylyk bilen saýlaň we agaç faneriň berkligini üpjün etmek üçin agaç çipleriniň guraklygyny we çyglylygyny berk gözegçilikde saklaň.
  Paneliň suw geçirmeýän öndürijiligi gaty güýçli, esasan fenolik rezin ýelimini ulanýar, esasy tagta ýörite üç ammiak ýeliminden ýasalýar we bir gatly ýelimiň mukdary 500g ýa-da ondanam köp.
  Gaty görnüşleri düzmek prosesini dolandyrmak, kesişmegi, berk ýüplükli tikişleri we boşluklary gazanýar we tagta has berkdir.Ilki bilen ýokary hilli agaçdan ýasalýar we hili şübhesiz.

 • 18 Mm gyzyl fenolik kontrplak bahasy onlaýn

  18 Mm gyzyl fenolik kontrplak bahasy onlaýn

  Gyzyl gurluşyk filmi kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy (gyzyl tagta üçin gysga).Zawodymyzyň gyzyl tagtasy, EUB standartlaryny we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin şkafy orta galyňlykda aýlaýan ilkinji synp paneli materialy saýlandy.Gyzyl tagtanyň gury we çyglylygy kontrplakyň berkligini üpjün etmek üçin ussat hünärmenler tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar.Typazuw görnüşimiz, fanerimiziň ortaça galyňlygyny üpjün etmek üçin esasy tagta ýörite üç ammiak ýelimine daýanýar we materialy ewkaliptdir, ýelim her sahypada 500g-den gowrak bolup biler.

 • Fenolik gyzyl film gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Fenolik gyzyl film gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Panel güýçli suw geçirmeýän öndürijiligi bolan fenolik rezin ýeliminden we esasy plastinka ýörite üç ammiak ýeliminden ýasalýar.Bir gatly ýelim mukdary 500g-den gowrak.Kesgitleýiş, berk tikiş bogunlaryna we boşluklara ýetmek üçin berk düzüliş prosesini dolandyrmak.

 • 18 Mm Weneer sosna ýapgysy kontrplak

  18 Mm Weneer sosna ýapgysy kontrplak

  In engineeringenerçiligiň gyzyl tagtasy kontrplak uly göwrümli we tekiz ýüzüne eýe.Bu aýratynlyk iş ýüküni azaldyp biler we gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek, guýmak we ýykmak üçin gaty köp işgär gerek däl.Zähmet çykdajylarynyň köpüsini tygşytlap biler.

  Bu gurluşyk faneriniň reňki açyk, arassa, ýylmanak we reňki gyzyl, gara, goňur ýa-da talap edilişi ýaly bolup biler. Mundan başga-da, logo talaplara laýyklykda çap edilip bilner.

 • Gaýtadan ulanylýan gyzyl bina tagtasy Daşarda ulanylýar

  Gaýtadan ulanylýan gyzyl bina tagtasy Daşarda ulanylýar

  5-7 ýaşly ewkalipt surnallaryny saýlaň, onuň dykylmagy az, berkligi gowy we aýlaw kesilende doly ýadro şkafy saýlanýar.Qualityokary hilli ewkaliptiň doly ýadrosy birinji derejeli ýadro tagtasyny, topar boş ýerleri, arassa gatlaklary, tekiz üstleri ulanmak.24 inçe ussatlyk, 3 hil barlagy, harby stil Sahypada dolandyryş, laýyk gelmeýän önümiň içine girmegine ýol bermäň indiki proses, hil durnukly, hil yzygiderli.

 • Zawodyň adaty 4 * 8 Gyzyl bina gurluşyk kontrplak

  Zawodyň adaty 4 * 8 Gyzyl bina gurluşyk kontrplak

  Pine Shurtter kontrplak tekiz ýüzüne, gyralaryna suw paýlaýan akril reňk bilen möhürlenendir.Bu kontrplak gurluşyk pudagynda giňden ulanylýar.Pine Shurtter kontrplak gurmak we ulanmak aňsat, umumy gurluşyk, mebel öndürmek we oýun meýdançalary üçin möhüm ähmiýete eýe.Lighteňil we poslama garşylygy ýokary. Esasy material gaýa, tirýek, ewkalipt, gaty agaç, sosna we ş.m. Galyňlygy 11mm-25mm aralygynda

 • Hytaýyň iň arzan hilli 18 mm gyzyl kontrplak

  Hytaýyň iň arzan hilli 18 mm gyzyl kontrplak

  Köplenç bilinýär: köp gatlakly tagta.Bu adam tarapyndan ýasalan tagta.Şepbikler topary, adatça, goňşy gatlaklaryň dänesiniň ugruna biri-birine perpendikulýar ýelmeşýär we üst we içki gatlaklar adatça merkezi gatlagyň ýa-da tagtanyň ýadrosynyň iki tarapynda ýerleşýär.Heatingyladyş ýa-da gyzdyrylmazlyk şerti bilen, erbet tagta bilen agaç dänesi krissrosynyň ugruna görä örtülen şkafdan soň.Gatlaklaryň sany adatça geň, käbirleri hatda.

 • Betondan ýasalan kontrplak 3 * 6 4 * 8 Daşarda ulanmak üçin

  Betondan ýasalan kontrplak 3 * 6 4 * 8 Daşarda ulanmak üçin

  In engineeringenerçiligiň gyzyl tagtasy kontrplak uly göwrümli we tekiz ýüzüne eýe.Bu aýratynlyk iş ýüküni azaldyp biler we gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek, guýmak we ýykmak üçin gaty köp işgär gerek däl.Zähmet çykdajylarynyň köpüsini tygşytlap biler.