• Jaň goldawy +86 18177299911

Customöriteleşdirilen dürli ölçegler Plastiki şişer faner

Gysga düşündiriş:

Suw çydamly ýaşyl PP Plastmassa filmi, kontrplakdan ýasalan ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materialynyň täze görnüşidir.Agaçdan ýasalan önümler, polatdan ýasalan önümler, bambuk we agaç ýelimlenen önümler we polatdan ýasalan uly önümlerden soň başga bir täze önüm.Içeri agaçdan ýasaldy we üstü plastmassa bilen örtüldi (PP Plastik).Beton kwadrat sütünleri, diwarlary we üçekleri guýmakda giňden ulanylýar.Esasanam köprüler, beýik belentlikler, tuneller we beýleki taslamalar üçin amatlydyr.Agaçdan ýasalan önümleriň aýratynlyklaryny we plastmassa önümleriniň artykmaçlyklaryny özünde jemleýär, ekologiýa taýdan arassa we amortizirlenen çykdajylary az bolan esasy taslamalara beton guýmak üçin oňat görnüşe öwrülýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu önüm esasan ýokary gatly söwda binalarynda, üçekleri, şöhleleri, diwarlary, sütünleri, basgançaklary we binýatlary, köprüleri we tunelleri, suw konserwasiýasy we gidroelektrik taslamalarynda, magdanlar, bentler we ýerasty taslamalarda ulanylýar.

Plastmassa örtülen kontrplak daşky gurşawy goramak we energiýany tygşytlamak, gaýtadan işlemek ykdysadyýeti we ykdysady peýdalary, gidroizolýasiýa we poslama garşylygy üçin gurluşyk pudagynyň täze halaýan ýerine öwrüldi.

Sekiz artykmaçlyk

1. moumşak we arassa
Faner berk we ýylmanak bölünýär.Göçürilenden soň, beton gurluşyň üstü we tekizligi bar bolan arassa suw gurluşynyň tehniki talaplaryndan ýokarydyr.Zähmeti we materiallary tygşytlaýan ikinji derejeli gips talap edilmeýär.

2. weeňil we gurmak aňsat
Lighteňil agram, güýçli prosese uýgunlaşmak, görmek, meýilleşdirmek, burawlamak, dyrnaklamak we gurluşyk goldawynyň dürli görnüşleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin isleg boýunça islendik geometrik şekilde emele gelip bolýar.

3. Easyeňil düşürmek
Beton agaç kontrplakyň ýüzüne ýapyşmaýar, goýberiji serişdäni talap etmeýär, aňsatlyk bilen ýykylýar we tozany arassalamak aňsat.

4. Durnuk we howa çydamly
Mechanokary mehaniki güýç, gysylma, çişme, ýarylmazlyk, deformasiýa, deformasiýa, ululyk durnuklylygy, aşgar we poslama garşylyk, ýangyn saklaýjy we suw geçirmeýän, -20 ℃ 60 the temperatura şertlerinde gemrijilere we mör-möjeklere çydamly.

5. Bejeriş üçin amatly
Şablon suwy siňdirmeýär we ýörite tehniki hyzmaty ýa-da saklamagy talap etmeýär.

6. Güýçli üýtgeýiş
Görnüşleri, şekilleri we aýratynlyklary gurluşyk taslamalarynyň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

7. Çykdajylary azaltmak
Gaýtadan ulanylýan wagtlar köp, plastmassa örtülen kontrplak 25 esse az däl, şonuň üçin ulanyş bahasy pes.

8. Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak
Schli galyndylar we ulanylan şablonlar gaýtadan işlenip bilner, galyndylaryň nol zyňylmagy bilen.

Parametr

Gelip çykan ýeri Guangxi, Hytaý Esasy material sosna, ewkalipt
Marka ady Sinhang Esasy sosna, ewkalipt ýa-da müşderiler tarapyndan haýyş edilýär
Model belgisi Plastmassa örtülen faner / Üz / Yz Greenaşyl plastmassa / adaty (logotip çap edip biler)
Baha / şahadatnama   Ueelim MR, melamin, WBP, fenolik we ş.m.
Ölçegi 1830mm * 915mm Çyglylygyň mazmuny 5% -14%
Galyňlyk 11.5mm ~ 18mm ýa-da talap edilişi ýaly Dykyzlygy 620-680 kg / cbm
Plýuslaryň sany 8-11 gatlak Gaplamak Adaty eksport gaplamasy
Eltip bermegiň wagty Sargyt tassyklanandan soň 15 günüň içinde MOQ 1 * 20GP.Az kabul ederliklidir
Ulanylyşy Açyk, köprüler, beýik belentlikler, tuneller we beýleki taslamalar we ş.m. Tölegiň şerti T / T, L / C.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler