• Jaň goldawy +86 18177299911

2022-nji ýylda laibiniň agaç gaýtadan işleýän senagatynyň umumy önüm bahasynyň 21,1 milliard ýuandan gowrak bolmagyna garaşylýar

"Arassa suwlar we ýaşyl daglar altyn-kümüş daglardyr."Golaýda myhman şäher tokaý býurosy partiýasynyň agzalary, direktoryň orunbasary Lu Sýanhui şu ýyl şäheriň tokaý ulgamynyň “syýasata uly, taslama şa, daşky gurşaw şu, innowasiýa” talaplaryna eýerýändigini, inisiatiwany kabul et, ele aljakdygyny aýtdy. tizligi ele almak, şäheriň ýokary hilli tokaý hojalygyny ösdürmek, gowy ädim ätmek bilen ýylyň ykdysadyýetiniň gowy býuro açmagyny üpjün etmek.
2022-nji ýylda şäheriň tokaý hojalygynyň umumy önüm bahasynyň 37 milliard ýuana ýetmegine garaşylýar.Şolaryň arasynda agaç gaýtadan işleýän pudagyň umumy önüm bahasy 21,1 milliard ýuandan gowrak, meýilnamadaky kärhanalaryň önüm bahasy 11 milliard ýuandan, agaç gaýtadan işlemek meýilnamasy boýunça 20-den gowrak täze kärhana;Tokaýyň aşagyndaky ykdysady meýdany 2,75 million mu, önümçilik gymmaty 6 milliard ýuana.Hasaplamalara görä, ýylyň dowamynda 3,6 million kub metr ygtyýarly agaç ýygnalar we ähli derejelerde 6 sany tokaý görkeziş zolagy dörediler.
Tokaý önümçiliginiň umumy bahasynyň garaşylýan maksadynyň çalt ösmegi şäheriň tokaý hojalygynyň 2021-nji ýylda gazanan ajaýyp üstünliklerinden gelip çykýar. Tokaý ulgamy geçen ýyl awtonom sebiti, şäher derejesini we alty baýrakdan ýokary derejäni, ähli derejelerde tejribe gazandy. liderlige oňyn görkezmeler bermek ýa-da konferensiýada adaty 7 gezek çykyş etmek, birinjisinde üç tertip tertibi, üçüsi şäher “inwentarlary”, iki derejeli şäher, etrap tokaý býurosy tokaý ylymlarynyň we tehnologiýasynyň awtonom sebiti hökmünde saýlanýar ösen bölümi öňe sürmek;Annualyllyk önüm bahasy 5,8 milliard ýuana deň bolan 2,67 million mu ösýän ykdysadyýetiň ösüşini tamamladyk.Esasanam uly agaç gaýtadan işleýän pudagy tutuň, uly agaç gaýtadan işleýän pudagyň täsirini tutuň, 46-njy kärhanada agaç gaýtadan işlemegiň kadalarynyň täze ösdürilmegi, jemi 102, şäheriň 100-den gowrak senagat kärhanasynyň iň esasy düzgünidir.2021-nji ýylda täze goşulan agaç gaýtadan işleýän kärhanalar senagat goşulan gymmatyna 30,1%, şäheriň jemi içerki önümine 5,1% goşant goşar we ýokary hilli ykdysady we sosial ösüşe uly goşant goşar.
Laibin tokaý meýdanyna baý, tokaý meýdany 746,700 gektar, meýdany 53,65%.Mümkinçiliklerden peýdalanmak we taslamalary meýilleşdirmek üçin “Taslama işiniň 20 usuly” nädip ulanmaly?Lu Sýanhui garaşylýan maksatlara ýetmek üçin çeşme artykmaçlyklaryny bar bolan esasda ösüş artykmaçlyklaryna nädip öwürmelidigini göz öňünde tutmalydygyna ynanýar, muny aşakdaky iki tarapdan düşündirip bolar.
Ilki bilen tokaýlarymyzy goramaly we ýaşyl ösüşe daýanmaly.Döwlet sekretary He Çaojianyň söz ruhuny çuňňur öwreniň, taslamalary amala aşyrmak, senagaty ösdürmek, goramagyň ileri tutulýan ugurlaryny berjaý etmek, ýaşyl ösüş üçin “taslama işiniň 20 usuly” ulanyň.Awtonom sebit tarapyndan Daýaoşan milli seýilgähiniň deslapky saýlanylmagy, üç sany batgalyk seýilgähiň gurluşygy, Guangxi Daýaoshan milli goraghanasynda tebigy bilim we gözleg lagerleriniň gurluşygy, milli gorag tokaýlarynyň gurluşygy, “nebit çaýy” bilen bilelikde “Iki müň meýilnama we oba hojalygyny janlandyrmak tokaý görkeziş obalarynyň gurluşygy öňe sürüler.Ekologiki tokaý reersissýorlaryny saýlamak we täzelemek, ekologiýa jemgyýetçilik abadançylygy üçin tokaý öwezini dolmak, tokaý kesmek üçin tebigy subsidiýalar, tokaý ätiýaçlandyryşy we birnäçe tokaý ekologiýa taslamalary myhmanlaryň ýaşyl daglaryny saklaýar.
Ikinjiden, “senagaty” gowy ýerine ýetiriň we senagaty ösdürmek üçin uly meýilnama düzüň.Şäher, 2022 awtonom sebiti oba galkynyşyna mahsus tokaý hojalygy taslamasyna we 2023 awtonom sebit derejesinde ykdysady görkeziş taslamasyna ýüz tutmak üçin bir topar taslamany ugrukdyrmagy we goldamagy meýilleşdirýär, we Jinxiu tokaý ykdysady görkeziş etrabynyň awtonom sebit derejesini döretmäge kömek edýär.Agaç gaýtadan işleýän pudagyň ösüşine ünsi jemläň, “bir domen, üç ýadro we birnäçe nokat” bilen agaç gaýtadan işleýän pudagyň gurluşyny çaltlaşdyryň we çuňňur gaýtadan işleýän we ýokary derejeli agaç gaýtadan işleýän kärhanalaryň birnäçesini döretmäge üns beriň. ekologiki tagta, agaç pol, bölejik tagtasy, süýüm tagtasy, mebel tagtasy we öý önümçiligi hökmünde.Bellenen ululykdan we önümçilik bahasyndan ýüz million ýuandan ýokary kärhanalary ösdürip ýetişdirmekde, kran kagyzyny çaltlaşdyrmak, ýyllyk kuwwaty 800000 kub metr bolan osb täze önümçilik liniýalary, müň gämi gurluşyk materiallary öýi , GuiZhong ýokary derejeli öý ýaşyl tegelek ykdysadyýet senagat seýilgähi, “bulutda” guangxi paýhas agajy we beýleki iri taslamalar, Senagat zynjyrlaryny güýçlendireris, goldaw pudaklaryny ösdüreris, senagat gurluşyny optimizirläris we ösüş modelini üýtgetmäge we kämilleşdirmäge synanyşarys tutuş senagat zynjyry.


Iş wagty: Iýun-20-2022