• Jaň goldawy +86 18177299911

Guangxi Xinghan Agaç senagatynyň zynjyryny giňeltmek zynjyry, toparlaýyn ösüş artykmaçlygyny döretmek üçin

Sinhan Wud senagaty “üç ahyrky güýje” eýerýär, ähli önümçilik zynjyrynyň optimizasiýasyny we kämilleşdirilmegini öňe sürýär, agaç pudagyny çaltlaşdyrýar.Asyl şkafdan, kontrplak önümçiliginden kem-kemden plastinka, şkaf, agaç gapylar, pol, mebelleri özleşdirmek we beýleki terminal önümleri, ýelimleýji önümler, agaç tehnikasy, önümi barlamak we önümçilik pudaklaryny doly goldaýan önümçilik zynjyry ulgamy.Senagat zynjyrynyň öňünde kärhanalar öz ülňülerini ýokarlandyrmaly, zynjyryň aşaky akymyny giňeltmäge kärhanalara goldaw bermeli we önümçiligiň netijeliligini, dolandyryş derejesini we iş gurşawyny hemmetaraplaýyn ýokarlandyrmaly.
Sinhan agaç senagaty kiçi şkaf zawodyndan 20 önümçilik liniýasy bolan kärhana öwrüldi.Ksinhan agaç senagaty, ýekeje şkaf önümçiliginden önümleriň goşmaça bahasyny ýokarlandyran şkaf önümçiligini we tagta önümçiligini birleşdirmeklige çenli ösdi.Senagat zynjyrynyň orta ujy, kärhana tehnologiýasynyň üýtgemegine düşünmek.Kärhanalara tehnologiki kämilleşdiriş üçin maýa goýumlaryny artdyrmak maslahat berilýär we her toplum üçin 1 million ýuandan gowrak enjam satyn alýan kärhanalara arzanladyş göterim subsidiýalary berilýär.Toparlarda akylly enjamlary satyn alýan kärhanalara tehnologiki kämilleşdiriş enjamlarynyň arzanladyş göterimleri esasynda belli bir mukdarda subsidiýa berilýär, şonuň üçin kärhanalara enjamlary akylly kämilleşdirmäge ýolbaşçylyk etmek we höweslendirmek.
Senagat zynjyrynyň ahyrynda pol we agaç gapylary özleşdirmek ýaly ýokary bahaly önümleriň paýy ýokarlanýar.Internetiň senagat taýdan ulanylmagyny çaltlaşdyrmak üçin agaç senagatynda ýöremek, “bütin öý sanly adaty” Internet + senagat tehnologiýasyny ornaşdyrmak üçin ýüz million ýuana golaý maýa goýum, kontrplakdan önüm çyzgysy agaç gapy, şkaf, şkaf we ş.m. dizaýn, önümçilikden satuw tarapyna çenli doly awtomatiki akym geçirişine we gözegçiligine ýetmek üçin gaty eşik, gaty ýüklemek, mebel bezegi integrasiýasy ýaly integrasiýa.Agaç senagatynyň zynjyryny giňeltmek, prefabrik bezegiň, prefabrik binanyň we beýleki ösüp barýan pudaklaryň çalt ösmegine alyp barýan Sinhan agaç senagaty täze ösüş ýoluny açdy.


Iş wagty: Iýun-20-2022