• Jaň goldawy +86 18177299911

Guangxi Xinghan Wood senagaty we Guangxi Tokaý Býurosy we ýokary hilli tokaý hojalygyny ösdürmek üçin beýleki hyzmatdaşlyk

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döredilmeginden bir ýyl soň, wientiane owadan bahary täzeleýär.11-nji ýanwarda irden, “dünýäniň iň oňat landşaftynda” Bagui topragynda, Nanning derýasynyň derýasynda, guangxi Zhuang awtonom sebiti we Guangxi Szinghan Wood senagaty, tokaý hojalygyna gol çekişlik dabarasynyň ýokary hilli ösmegine goldaw bermek üçin geçirildi.
Çun-ming fang, guangxi zhuang awtonom sebitiniň başlygynyň orunbasary, awtonom sebit halk hökümeti, jenap Barrow, awtonom sebit partiýasynyň sekretarynyň baş sekretarynyň orunbasary, direktor Huang Sýanýan, partiýa agzasy we awtonom sebit tokaý dolandyryş müdiriniň orunbasary Lu Jixing, congzuo şäher komitetiniň sekretary LanXiao, Kongzuo şäheri ChiWei uzyn, partiýa komitetiniň bank guangxi şahamçasynyň sekretary, häkim Çen Mengmeng, ýöreýän agaç senagatynyň müdiri tsai, Gonkong pinginiň başlygy, Awtonom sebitiň halk hökümetiniň ýolbaşçylary, Gol çekişlik dabarasyna Awtonom sebitiň tokaý býurosy, Çongzuo şäheriniň halk hökümeti, Oba hojalygyny ösdürmek bankynyň guangxi şahamçasy we Sinhan agaç senagaty gatnaşdy.Dabara Hytaýyň Ykdysady Mediýa Assosiasiýasy, Halk Syýasy Assosiasiýasy, Işçiler gündelik, Hytaý kärhana habarlary, Hytaý gurluşyk materiallary habarlary we ýerli habar beriş serişdeleriniň dostlary gatnaşdy.
“Goşmaça artykmaçlyklar, senagaty kämilleşdirmek we ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygy” ýörelgesine laýyklykda we “goşa uglerod” baradaky milli çagyryşa işjeň jogap berýän Sinhan, Çongzuo şäher häkimliginiň hökümeti, Guangxi tokaý býurosy we Guangxi şahamçasy bilen işleşmegi ýüregine düwdi. Oba hojalygyny ösdürmek banky, degişli artykmaçlyklaryny doly oýnamak üçin.Guangxi-de tokaý ýerlerinden gurmak, ekmek, dolandyrmak, agaç çapmak, torna kesmek, ýokary derejeli adam tagtasy, ýaşyl, ýaşyl mebel, pol söwda platformasy, uglerod çüýşeleri ýaly ýapyk zynjyr görnüşli ekosistemany dolandyrmak, ýokary tokaý senagatynyň hilini ösdürmek, akym döretmek, halkara içerki täsirli pyýada agaç senagaty (guangxi) ähli ýaşyl ekologiýa senagaty zynjyry bazasy, Guangxi milli tokaý senagatynyň ýokary hilli ösüşi üçin görkeziş meýdançasyna öwürmek, yzygiderli berkitmek we ösdürmek guangxi (Ksinhan) modelini üpjün etmek üçin “arassa suw we ýaşyl daglar altyn we kümüş daglar” döretmek üçin Sinhan agaç senagatynyň öňdebaryjy orny.
Gol çekişlik dabarasyna Awtonom sebitiň tokaý býurosynyň ikinji derejeli gözegçisi Leng Guangming ýolbaşçylyk etdi.Dabaranyň başynda awtonom sebitiň tokaý býurosynyň müdiri Huang Sýanýan çykyş etdi.Huang öz çykyşynda Guangxi-iň tokaý baýlygyna baý sebit, tokaý ýaşyl senagatynyň konsentrasiýa sebiti, tokaý hojalygynyň açyk ösüş merkezi bolandygyny aýtdy.Şu wagta çenli tutuş sebitiň tokaý bilen örtügi 62.55% -e ýetdi, Hytaýda üçünji, günbatar Hytaýda birinji orunda durýar.Ösümlik tokaýlarynyň meýdany 134 million mu, ýyllyk agaç önümçiligi 47 million kub metrden geçdi we Hytaýda birinji ýerde durýar.Tokaý hojalygynyň umumy önümçilik gymmaty 800 milliard ýuana ýetdi we Hytaýda ikinji ýerde durýar, şolaryň arasynda agaç gaýtadan işlemek we kagyz öndürmek, tokaý hojalygy we tokaý ekologiýa syýahatçylygy yzygiderli 100 milliard ýuana deň bolan üç pudaga öwrüldi.Milli tokaý gorlarynyň ýokary hilli gurluşygyna bil baglap, umumy ösüş, milli “goşa uglerod” maksady bolan bank guangxi şahamçasy bilen hyzmatdaşlyk edýäris, tokaý hojalygynyň ýokary ösüşiniň ajaýyplygyny ýokarlandyrmak üçin döwrebaplaşdyryş derejesini, önümçilik zynjyryny üpjün edýär. , guagulýasiýa ýürekleri guangxi-de hytaý aýratynlyklary bilen sosializmiň ajaýyplygynyň täze döwrüniň güýçli gurluşygyna gabat gelýär!
Çongzuo şäher partiýasynyň sekretary LAN Sýao öz çykyşynda Çongzuo şäheri bilen Daýa tehnologiýa toparynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň goşmaça artykmaçlyklaryň utgaşmasydygyny aýtdy.Çongzuo şäher komiteti we şäher häkimligi, yz galdyrmak we yz galdyrmak üçin demir tutmak usulyny dowam etdirerler we iň ileri tutulýan syýasatlar bilen ksinhan (Çongzuo) tokaý senagaty zynjyrynyň binasynyň gurluşygyna doly goldaw berer. iň oňat gurşaw we iň gowy hyzmat.Sinhan Wudyň zehin, tehnologiýa, maýa, dolandyryş we platforma boýunça artykmaçlyklaryny doly ýerine ýetirer, taslamanyň meýilleşdirilişi ýaly durmuşa geçirilmegine we taslamanyň gysga wagtda tamamlanmagyna we öndürilmegine, gurmaga çalyşmagyna umyt baglanýar. Önümçilik zynjyrynyň halkara öňdebaryjy bazasyna öwrülýär we milli tokaý senagatynyň ýokary hilli ösüşi üçin görkeziş meýdançasyna gurluşygy çaltlaşdyrýar.
Soňra, oba hojalygyny ösdürmek Guangxi şahamçasynyň prezidenti Çen Mengmeng çykyş etdi we şeýle diýdi: "Guangxi şäherindäki ýeke-täk oba hojalygy syýasaty banky hökmünde, bu şertnamany guangxi häzirki zaman tokaý gurluşygy we ksinghan agaç senagaty üçin dürli-dürli maliýe önümleri bilen üpjün etmek üçin pursat hökmünde kabul ederis. zynjyry giňeltmek.Karz masştabyny paýlamak, göterim nyrhlary, karz möhleti we beýleki taraplar babatynda, tokaý hojalygyny ösdürmek we esasy taslamany öňe sürmek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin iň ýokary ýeňillikli hyzmat we iň oňat hilli hyzmat bereris.Awtonom sebit tokaý hojalygy býurosy we Daýa topary “hyzmatdaş banka” bil baglap, ýaşyl meýdançada “strategiki bank” bolup bilerler.“Öňünden aýdylýan, gysga tagta, garşy aýlawly” rol oýnarys, hyzmatdaşlygyň mehanizmlerini, hyzmatdaşlygyň innowasion ýollaryny yzygiderli kämilleşdireris, üçtaraplaýyn strategiki hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga, täze bölümi düzmäge, “güýçli owadanlaryň gurluşygyny çaltlaşdyrmaga” dowam ederis we guangxi sebitindäki ekologiki siwilizasiýa, guangxi häsiýetli ýaşyl ösüş ýolundan daşarda ”täze has uly goşant goşmak üçin!
Sinhan Wud senagatynyň direktorlar geňeşiniň başlygy CAI Gangping öz çykyşynda şu gün gol çekmegiň has gowy başlangyjy aňladýandygyny aýtdy;Has ýakyn we amaly hyzmatdaşlygy aňladýar.Partnershli hyzmatdaşlaryň goldawy we hyzmatdaşlygy astynda “intensiw ösümlik, zyýansyz çig mal, arassa önümçilik, galyndylary dikeltmek, az uglerod energiýasy” ýörelgesine laýyklykda bitewilige we jogapkärçilige boýun bolarys, ýaşyl zawodyň baha beriş ulgamyny dörederis , ýaşyl ösüşi gazanmak.“Sanly innowasiýa” üns merkezinde, günorta-gündogar Aziýa ýurtlarynyň (asean) ýaşyl uglerod söwda merkeziniň birleşmesini döretmek, her dürli tokaý önümlerini ýokary standartlara çykarmak, senagat öwrülişigini we ýaşyllaryň kämilleşdirilmegini öňe sürmek, çeşmelerden hemmetaraplaýyn peýdalanmak, önümiň hilini we goşmaça gymmaty ýokarlandyrmak, şeýle hem senagat toparlarynyň täsiriniň emele gelmegi, guangxi, Hytaý we hatda dünýädäki möhüm ýokary derejeli adam tagtasy, mebel öý bazasy.
Aşakdaky gol çekişlikde şäher häkimi Çi Wei we wise-prezident Sui Min ilki bilen Çangzuo şäher häkimliginiň we Sinhan agaç senagatynyň adyndan Guangxi tokaý senagatynyň ýokary hilli ösüş görkeziş zolagy we Ksinhan (Çongzuo) tokaý hojalygy tutuş önümçilik zynjyrynyň taslama kitabyna gol çekdiler. .Soňra baş müdiriň orunbasary Lu Jixing we prezidentiň orunbasary Sui Min, Guangxi Zhuang awtonom sebitiniň tokaý býurosy, Hytaýyň oba hojalygyny ösdürmek bankynyň Guangxi şahamçasy we üç adamyň adyndan Sinhan agaç senagaty baradaky hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. taraplar.Başlygyň orunbasary Fang Çunming, Baş sekretaryň orunbasary Liang Lei, sekretar LAN Sýao, direktor Huang Sýanýan, prezident Çen Mengmeng we başlyk Çen Jianjun şaýatlyk etdiler.
Güýçli täze uçuşyň uly sebäbi üçin birleşmek üçin güýçli güýçler
Şertnama, taraplar guangxi şäherinde bir trillion ýuana golaý ýaşyl tokaý senagaty, guangxi-de tokaý senagaty zynjyryny döretmek üçin günorta-gündogar Aziýa ýurtlarynyň (asean) birleşmesiniň zerurlyklaryny göz öňünde tutup, doly hyzmatdaşlyk edýärler, “10 + 1 ″” hyzmatyndan başlap, RCEP we “sebit” ösüşine çenli, günbatar Lu Haixin kanalyny gurmak üçin el-ele, ulag ulgamyny gurmak, senagat ösüşini we oba galkynyşyny ösdürmek üçin otlylary çaltlaşdyrmak, bellemek möhümdir. Guangxi tokaý pudagyny ösdürmekde sebit artykmaçlygy, çeşme artykmaçlygy, syýasat artykmaçlygy we soňky artykmaçlygy.
Шул önümçilik jemleýiş täsiriniň emele gelmegi.“14-nji bäşýyllyk meýilnama” döwründe Guangxi milli gorag tokaýynyň gurluşygyny bilelikde öňe sürmek, Hytaýyň Guangxi şäherinde, hatda dünýäde agaçdan ýasalan paneller, pol we öý mebelleri ýaly ýokary derejeli ýaşyl tokaý senagat markalaryny gurmak we bilelikde gurmak Sinhan ASEAN Greenaşyl uglerod (agaç) söwda platformasy janly agaç, agaç, uglerod çüýşesi we ýaşyl uglerodyň sanly täzeligine gönükdirildi.


Iş wagty: Iýun-20-2022