• Jaň goldawy +86 18177299911

15mm forma fenolik goňur film ýüzli kontrplak

Gysga düşündiriş:

“Super Smooth Film Faced Faner” tekiz ýüzüne eýe, düşürmek aňsat we oňat ulanylyş effekti bar.In engineeringenerçilik gurluşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýän suw ýa-da bug bilen arassalamak aňsat.

28 amaldan soň, iki gezek basmak, bäş gezek gözden geçirmek we ýokary takyklyk ululygy gaplap bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

Önümiň beýany

Islegleriňize görä materialy saýlaň:
Adatça paneller sosna, ewkalipt, tirýek we gaýa bolup durýar, şonuň üçin satyn alanyňyzda bu materiallaryň arasyndaky tapawuda düşünmegiňizi haýyş edýäris.Indiki esasy tagtany saýlamak.Qualityokary hilli gurluşyk kontrplak, köplenç adaty “azyk önümlerini” esasy tagta hökmünde ulanýar, ýöne käbir kompaniýalar üçünji derejeli tagta böleklerini esasy tagta hökmünde ulanýarlar.Şeýle-de bolsa, aşaky tagtada köplenç has köp boşluk bar we gaýtalanýan ulanyş sany çäkli bolar.

Gurluşyk agaçdan ýasalan önümleriň arasyndaky tapawudy tapawutlandyryň:
Ilki bilen öndürijiniň çig mal guratmak üçin açyk ýeriniň bardygyny ýa-da ýokdugyny görüň.Çig malyň hemmesini ussahanada ulanmazdan ozal guratmalydygy sebäpli, guradylan çig mal bilen guradylmadyk çig malyň arasyndaky agram tapawudy 2 tonna.Ynanyp bolmajak ýaly görünýär, ýöne faktlar plitadaky çyglylygyň azaljakdygyny subut edýär.Ueelimiň ýelme derejesi kontrplakyň peselmegine sebäp bolar.Ikinjiden, materiallaryň hilini barlaň.Çig mal 1/2/3 synplara bölünýär.Birinji synp materialynyň zyýany ýok, deşik ýok we ol tutuş bir panel.Ikinji çig mal döwülýär, ýöne deşik ýok, üçünji çig mal deşik bilen döwülýär.Qualityokary hilli kontrplak birinji derejeli çig maldan ýasalýar.Gowy çig mal bolmasa gowy önüm öndürmek mümkin däl.

Dürli taslamalara görä saýlaň:
Constructionaşaýyş jaý gurluşygy orta ölçegli kombinirlenen gurluşyk kontrplakdan peýdalanmalydyr, sebäbi şöhleleriň we sütünleriň kesişmeleri köp üýtgeýär we köp gatly laminat kesmegi ulanmak amatly däl.
Diwar membranalary orta ölçegli kombinasiýany ulanmalydyr, sebäbi şol bir belent gurluşyk toparynda birleşdirilmeli talaplar bar, birleşdirilmeli talaplar bar, şonuň üçin orta ölçegli kombinasiýa has ýokary ulanylyş derejesini üpjün edip biler.

Gidrawlik dyrmaşma görnüşi gaty beýik ýa-da beýik binalar üçin ulanylýar.Dyrmaşma görnüşi uly formalaryň we süýşýän görnüşleriň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Gurluşygyň tizligini çaltlaşdyrýan we giňişligi we kran göteriş wagtyny tygşytlaýan gurluşyň gurluşy bilen gatlak boýunça gatlak ýokarlandyryp biler.Belentlikdäki amallaryň howpsuzlygyna amatly.
Umumy köp gatly tagta pol gurluşyk fanerini gurmak üçin ulanylýar we galyňlygy 15-18mm bolan köp gatly fenolik ýelim faner mümkin boldugyça ulanylýar.Bu görnüşli gurluşyk kontrplakynyň galyň tarapy gaýtadan ulanylandan soň zaýalanar, şonuň üçin köp gatly tagtanyň gyralarynyň tekiz bolmagyny üpjün etmek üçin wagtynda kesilmeli.

Parametr

Gelip çykan ýeri Guangxi, Hytaý Esasy material sosna, ewkalipt
Marka ady Sinhang Esasy sosna, ewkalipt ýa-da müşderiler tarapyndan haýyş edilýär
Model belgisi 15MM FORMWORK FENOLIK
GARA FILM FACED PLYWOOD
/ Üz / Yz gara (gündeligi çap edip biler)
Baha / şahadatnama Ueelim MR, melamin, WBP, fenolik
Ölçegi 1830 * 915mm / 1220 * 2440mm Çyglylyk 5% -14%
Galyňlyk 11.5mm ~ 21mm ýa-da talap edilişi ýaly Dykyzlygy 600-690 kg / cbm
Plýuslaryň sany 8-11 gatlak Gaplamak Adaty eksport gaplamasy
Galyň çydamlylyk +/- 0.3mm MOQ 1 * 20GP.Az kabul ederliklidir
Ulanylyşy Açyk, gurluşyk, köpri we ş.m. Tölegiň şerti T / T, L / C.
Eltip bermegiň wagty Sargyt tassyklanylandan soň 20 günüň içinde
1 (2)
1 (1)
1 (4)
1 (5)
1 (2)
1 (3)
1 (7)
1 (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler